Obchodné podmienky

Článok 1

Všeobecné ustanovenie


1.Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu www.foppapedretti-casaideale.sk  môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

2.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti,

CASA IDEALE s.r.o. so sídlom Martinengova 12  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46649026 DIČ: 2023501700

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

(ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného

Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho

www.foppapedretti-casaideale.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy

uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu

na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné

strany").

2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom

elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na foppapedretti-casaideale.sk.

3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na foppapedretti-casaideale.sk

 

Článok 2

Objednávka a Kúpna zmluva


1.Podmienkou platnosti a záväznosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie

objednávkového formuláru potrebného pre odoslanie objednávky.

2.Pri zadávaní objednávky je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a spoločnosť CASA IDEALE s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely.

3.Elektronická objednávka prijatá Predávajúcim je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je

záväzná.

4.Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom

toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil objednávkový

formulár chybne.

5. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá na základe záväzného potvrdenia

elektronickej objednávky v systéme Predávajúcim. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou

správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah

elektronickej objednávky Kupujúceho a to najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení.

Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.

Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe

Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky

potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho

prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@foppapedretti-casaideale.sk

 

 

 

Článok 3

Storno objednávky

 

1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej

záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho v zmysle čl. II ods. 5 VOP.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

2.1 Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný,

neodpovedá na e-maily atď.)

2.2 Predávajúci nie je schopný tovar z akýchkoľvek dôvodov dodať v lehote uvedenej v týchto

VOP. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za

účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej

ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní

 

 

Článok 4

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

 

1.Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do

skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný

tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané.

3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je

povinný prevziať nepoškodený a nepoužívaný tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote

15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet

Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal

kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady

 

 

Článok 5

Cennové  a platobné podmienky

 

1.Všetky  ceny tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom foppapedretti-casaideale.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Ceny tovarov sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty.

2.Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov

platby:

2.1 PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú

kúpnu cenu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri prevzatí;tento sposob platby možný len pri objednávke do 200 EUR

2.2 PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a

pripísaní celej kúpnej ceny tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Predávajúceho

CASA IDEALE s.r.o.

 

Článok 6

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

1.Spoločnosť CASA IDEALE  sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky. Ak spoločnosť  nemá tovar fyzicky na sklade  (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia faktúry.

2. O statuse (potvrdenie, zaplatenie, vyexpedovanie) elektronickej objednávky je Kupujúci

informovaný prostredníctvom e-mailu.

3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú

Kupujúcim v elektronickej objednávke.

3.1Ak suma objednávky je nižšia ako 200 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho.

3.2 Ak suma objednávky je nad 200  €, spoločnosť CASA IDEALE, s.r.o. dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike).

3.3 Osobný odber po vzájomnej dohode kupujúceho s predavajúcim (možnosť len pri bezhotovostnom prevode)

4. Predávajúci si účtuje poštovné podľa cenníka spoločnosti DPD Direct Parcel Distribution SK s.r.o. podľa zvoleného spôsobu doručenia. Poštovné bude pripočítané ku kúpnej cene

elektronicky objednaného tovaru.

5.V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci

6.Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

7.Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať,

či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V

prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou

službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme

aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z

tohto dôvodu.

 

 

 

Článok 7

Reklamačné podmienky

 

1.Kupujúci  si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí

2.Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy najneskôr do 7 pracovných dní od prevzatia

tovaru bez uvedenia dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

3. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si

objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu

ihneď najneskôr do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Náklady na vrátenie

tovaru znáša Kupujúci.

4. Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (napr. veľkosť)

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej

veľkosti tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej veľkosti

ihneď najneskôr do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné

uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho. V opačnom prípade sa

má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 2, ak sú

splnené ostatné podmienky podľa bodu 2.Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní od dňa prevzatia kompletne

vyplneného Formulára s požadovanými dokladmi a s nepoškodeným tovarom, ktorý sa má

vymeniť.

5. Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného

tovaru

Bližšie podmienky sú upravené v článku 8 týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho

uverejnených na www.foppapedretti-casaideale.sk

6. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

2.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko,

kontakt (telefón a e-mailová adresa);

2.2 Adresa miesta, kam bol tovar dodaný;

2.3 Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;

2.4 Číslo elektronickej objednávky;

2.5 Dátum vystavenia elektronickej objednávky;

2.6 Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim;

2.7 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu,

farby, množstva, ceny a spôsobu zabalenia tovaru;

2.8 Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;

2.9 Dátum a podpis Kupujúceho.

7. Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a

prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne emailom

Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných

dokladov.

8. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci

nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo

Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo

vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady

Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

9. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je

predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo

vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť,

zameniť alebo reklamovať.

10. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý,

nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je

predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom

vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru

Predávajúcim.

11. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene

poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla

Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

12. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o

poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený

vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s

Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 2,3 a 4 tohto

článku.

 

 

Článok 8

Záručné podmienky a záručná doba

 

1.Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.­­­

  Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená

faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3.Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený

4.Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný

tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.

5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný

uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www.foppapedretti-casaideale.sk

 

 

 

Článok 9

Ochrana osobných údajov

 

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a

dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej

objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi

zmluvnými stranami.

2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov,

sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné

uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v

súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na foppapedretti-casaideale.sk  Kupujúci potvrdzuje, že

svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii

Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a

poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu

ustanovenom právnymi predpismi.

3. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je

vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie

mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 

 

1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na foppapedretti-casaideale.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne

škody, spôsobené použitím informácií z foppapedretti-casaideale.sk

3. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na

foppapedretti-casaideale.sk

4. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo

doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na foppapedretti-casaideale.sk

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na

základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy,

budú prednostne riešiť formou zmieru.

6. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj

bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.